fredag 28 september 2018

S:t Matteus himmelska födelsedag

Herre Gud, himmelska Fader, du som genom ditt kära Ord har kallat oss till ditt rike, där det finns syndernas förlåtelse, nåd och barmhärtighet, vid ber dig: Upplys våra hjärtan genom din Helige Ande, så att vi liksom publikanen Levi Matteus säger ja till din kallelse, överger synden, bättrar oss och väntar oss all nåd av dig, så att vi till sist blir evigt saliga. Genom samme din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

lördag 24 mars 2018

Palmsöndag

Här Konungens banér drar fram, Guds hemlighet på korsets stam: I köttet köttets Skapare På korset upphängd här vi se.

Och när hans lidande är slut, Han sargas av det grymma spjut, Att rena oss från synd och skam Kom både blod och vatten fram.

Allt det har nu fullbordan fått, Som David i en psalm har spått. Till folken bär han detta bud: Från träet härskar Herren Gud.

Du sköna träd, din stora prakt En konungs purpurfärg dig bragt, Din stam som Herrens lemmar bär, Av Herren själv utkorad är.

Du sälla träd, vars armar bar Den världens lösepenning var, Du vägde upp betalningen, Och skuldsatt träl blev fri igen.

O kära kors, jag hälsar dig, Det finns ej annat hopp för mig. I dig är all vår helgelse Och syndernas förlåtelse.

Du högste Gud, Treenighet, Din återlösta mänsklighet För korsets höga hemlighet Bör prisa dig i evighet.
Valentinus Fortunatus Vexilla Regis
Luthersk psalmbok 870 Per Jonsson (1928-1998)

Med sina barn nu jublar Salem: Pris den, som kom och komma skall. Hell Hosianna uti höjden Den Högste Faderns ende Son!

Pris honom, som har sig förnedrat Av kärlek för vår frälsnings skull, Pris Konungen, som fattig blivit Den fattige att göra rik!

Pris honom, som skall här uppfylla Vad Guds profeter förutsagt, Pris honom, som vill världen fröjda Med gåvor ur sin Faders skatt!

Vem skall ej, Herre, sig förundra, Att du av kärlek sänkt dig så I stoftet ned, då själv keruben Med bävan bär din härlighet?

Och likväl bar en stackars fåle Din underbara helga makt, Du, som förbarmat dig och kommit Att oss upphöja med din nåd.

Min mun med jubel skall förkunna Och prisa din rättfärdighet, Min tunga skall ditt lov upphöja Vid denna glada segerfest.
Efraem Syrern ( -378)
Axel Emanuel Friedlander (1849-1928)
Luthersk psalmbok 716 (Per Jonsson 1928-1998)

lördag 25 mars 2017

Jungfru Marie bebådelsedag

Marias lovsång (Magnificat)
Min själ prisar storligen Herren,
Och min ande fröjdar sig i Gud, min Frälsare,
ty han har sett till sin tjänarinnas ringhet, och se, härefter skall alla folk prisa mig salig, ty den Mäktige har gjort stora ting med mig, och heligt är Hans namn.
Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem, som fruktar honom.
Han har utfört väldiga gärningar med sin arm, han har förskingrat dem som tänkte högmodiga tankar i sina hjärtan.
Härskare har han störtat från deras troner, och de ringa har han upphöjt.
Hungriga har Han mättat med sitt goda, och rika har han skickat tomhänta  bort.
Han har tagit sig an sin tjänare Israel, därför att han kommit ihåg sin barmhärtighet, mot Abraham och hans säd i evighet, så som han talat till våra fäder.
Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande.
Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.

Psaltaren 132
En pilgrimssång.

Herre , tänk på David,
 på allt han fick utstå,

hur han gav Herren sin ed,
 sitt löfte till Jakobs Mäktige: "Jag ska inte gå in i mitt hus,
 inte ligga på min bädd, inte unna mina ögon någon sömn
 eller mina ögonlock någon vila
 förrän jag funnit en plats åt Herren ,
 en boning åt Jakobs Mäktige."
  Vi hörde det i Efrata,
 vi upptäckte det i skogsbygden.
 Låt oss gå in i hans boning,
 låt oss tillbe vid hans fotpall.
 Res dig, Herre,
 och kom till din viloplats,
 du och din makts ark! Låt dina präster vara klädda
 i rättfärdighet
 och dina trogna få jubla.
 För din tjänare Davids skull,
 avvisa inte din smorde!
 Herren har gett David sin ed,
 en sann ed som han
 inte tar tillbaka:
 "En av dina ättlingar 
 ska jag sätta på din tron. 
Om dina barn håller mitt förbund
 och mitt vittnesbörd
 som jag ska lära dem,
 då ska också deras barn
 sitta på din tron till evig tid."
  Ja, Herren har utvalt Sion,
 där vill han ha sin boning: "Detta är min viloplats till evig tid.
 Här ska jag bo, hit längtar jag.
 Sions förråd ska jag rikligt välsigna,
 dess fattiga ska jag mätta med bröd.
 Dess präster ska jag 
 klä i frälsning
 och dess trogna ska jubla högt.
 Där ska jag låta ett horn växa upp
 åt David,
 jag har berett en lampa
 åt min smorde.
 Hans fiender ska jag klä i skam,
 men på honom
 ska kronan glänsa."


Kollektbön: Gud, Du som av din nåd och barmhärtighet lät din enfödde Son, som var född av dig i evighet, till vår salighet avlas i jungfrun Marias sköte och födas av henne, vi ber Dig: Ge oss, käre himmelske Fader, nåd att  vara tacksamma för denna välgärning och att alltid i kärlek lyda Din heliga vilja. Genom samme Din Son, Jesus Kristus, som med Dig och den Helige Ande lever och regerar i en gudom från evighet, till evighet. Amen.

Bön efter predikan: Vi tackar dig, Herre Gud, himmelske Fader, för din outsägliga nåd, att Du tänkt på oss syndare och låtit Din Son för vår skull anta människonatur. Vi ber Dig: Regera oss så genom din Helige Ande, att vi kan trösta oss av Hans heliga människoblivande, hans pina, död och uppståndelse, bekänna Honom som vår Herre och Konung och genom Honom få en evig salighet med Dig och den Helige Ande. Amen.

onsdag 30 november 2016

Aposteln Andreas himmelska födelsedag

När Jesus vandrade utmed Galileiska sjön, såg han Petrus och Andreas, som var hans broder. Och han hade till dem. Följ efter mig! Jag skall göra er till människofiskare. Och de lämnade sina fiskegarn och båten och följde honom
Matteus 4:18-20
Genast när han hörde Herrens kallelse, lämnade den helige Andreas sina fiskegarn, som han använde för sitt levebröd. Han följde honom, som utlovar det eviga livets belöningar.
Matteus 4:18-20
Den ene av de två, som följde Herren, var Andreas, broder till Simon Petrus. Halleluja.
Johannes 1:40
Och när bödlarna förde bort aposteln för att han skulle korsfästas, församlades en skara människor, som ropade: Den rättfärdige mannen och Guds vän, vad har han gjort för att han skulle föras till korset? Men han bad folket, att de inte skulle hindra hans lidande. När Andreas såg korset, sade han med glädje: Jag har alltid älskat dig, och jag har önskat att få omfamna dig, o ljuva kors.
Ur Bygdeåbokens antifonal för aposteln Andreas dag s 72-75

Herre vår Gud, du som genom dina heliga apostlar har låtit förkunna din Sons evangelium, vi ber dig: Hjälp oss att i tron hålla fast vid deras lära och ta emot syndernas förlåtelse, som de på sina vägar har tillsagt oss. Genom samme din Son, Jesus Kristus, vår Herre.

Evige Gud och Fader, vi tackar Dig att Du genom Din enfödde Son församlar en evig kyrka åt dig ur människosläktet och genom honom kallar profeter och apostlar, som förkunnar evangelium för oss. Bevara oss i din godhet på profeternas och apostlarnas grundval och vid den apostoliska kyrkan och läran. Skydda oss i nåd från alla villolärande skrifter och utläggningar. Genom Jesus Kristus, vår Överstepräst och kristenhetens Huvud. Amen.

Allsmäktige Gud, genom din nåd var din apostel S:t Andreas lydig den kallelse, som din Son Jesus Kristus gav honom. Ge också oss nåd att följa Kristus i hjärta och liv. Genom samme din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen
Ur Biblisk bönbok s 237-238

lördag 1 oktober 2016

S:t Mikaels dag

Nu sjunger, Gud din kristenhet Ditt lov och pris i evighet Och tackar för din gåva, Att änglarna du skapat har Och sänder dem till vårt försvar, Som i ditt Ord du lovat.

Sankt Mikael lik Kristus är, Han anför himlens änglahär, När den mot draken strider. Guds änglar håller om oss vakt, De skyddar oss mot satans makt, Så vi ej skada lider.

Den gamle draken vilar ej, Han traktar efter dig och mig, Allt ont vill han oss göra. Han skada vill kropp, själ och allt, Och ständigt han beräknar kallt, Hur han skall oss förgöra.

Från honom kommer kätteri, Mord, uppror, krig och tyranni, Guds ordning han upplöser. Han folken hetsar mot varann, Ty vänskap han ej tåla kan. Sin vrede han utöser.

Tack därför, Herre Jesu kär, För att du änglar ger oss här, Som skyddar oss från fara. För fiendens försåt och list Och för hans pilar, Herre Krist, Oss med ditt blod bevara.

Luthersk psalmbok 134
Nikolaus Heermann 1585-1647
Kjerstin Jonsson 1925-2001

måndag 29 augusti 2016

Johannes Döparens himmelska födelsedag

För alla dina helgon, som inför tronen stå. De helgon dig nu prisa som än till strids får gå. Du Jesu skall ha äran För var och en som här. I ditt blod övervunnit och livets krona bär.

Vi prisa dig som sände Johannes Döparen, som i Elias ande var förelöparen. Den siste bland profeter, ja mer än en profet. Han fick se Kristus komma Guds Lamm, vår salighet.

Gud Fader vi nu prisa, vi pris åt Sonen ge Och åt den Helge Ande, en Gud personer tre, Till dess den köpta skaran för tronen faller ner Och lovet, priset äran Åt Gud och Lammet ger.

Luthersk psalmbok 900
Alexander Ewing
Horatio Earl Nelson
Per Jonsson

lördag 7 maj 2016

Kristi himmelsfärd

Kristus for till himmelen, vad sände Han till jorden?
Hugsvalaren, den helge And, de kristnas tröst i alla land. Kyrie eleison. Halleluja, halleluja, halleluja. Så må nu var man vara glad. Han är vår tröst i allan stad. Kyrie eleison.

Tysk skottvers 1100-tal, Wittenberg 1533
Luthersk psalmbok 876